Galeria/ Galería

Tots els forns que muntem consten de: forn de fang refractari 100% (barreja de caolí i bermejo) cuit a 1040º, natural de Pereruela (Zamora), cobert amb aïllants com manta tèrmica de 700º i arlita que no deixa escapar la calor del forn i cobert amb M80 (que es pot pintar de color). Arc de maó refractari i porta de ferro. Tot plegat li dona un acabat personalitzat, però HornoRustic li pot donar l’acabat que el client desitgi.

…………………………………………………………………………………………………….

Todos los hornos que montamos constan de: horno de barro refractario 100% (mezcla de caolín y bermejo) cocido a 1040º, natural de Pereruela (Zamora), cubierto con aislantes como manta térmica de 700 º y arlita que no deja escapar el calor del horno y cubierto con M80 (que se puede pintar de color). Arco de ladrillo refractario y puerta de hierro. Todo ello le da un acabado personalizado, pero HornoRustic le puede dar el acabado que el cliente desee.

FORN SANT CUGAT

Forn de llenya, barbacoa i doble base

Muntem en un xalet, un forn de llenya i barbacoa sobra una doble base que també ens encarreguen, tot d’obra vista, cosa que li dóna un esplèndid acabat.

Montamos en un chalet un horno de leña y barbacoa sobra una doble base que también nos encargan, todo de obra vista, lo que le da un espléndido acabado.

 

El Agri

Forn llenya a Agroturisme
Horno de leña a Agroturismo

Instal.lem un forn de llenya al Puig de la Balma, en un dels menjadors que hi tenen a la casa d’Agroturisme i en mig d’ una de les seves parets milenàries que hi ha a l’habitació, mantenint el caliu antic que té la casa, amb una gran història familiar a la seva esquena.

Instalamos un horno de leña en el Puig de la Balma, en uno de los comedores que tienen en la casa de Agroturismo y en medio de una de sus paredes milenarias que hay en la habitación, manteniendo la calidez antigua que tiene la casa, con una gran historia familiar a su espalda.

 

forn de llenya a un restaurant Horno de leña en un restaurante

forn de llenya a un restaurant
Horno de leña en un restaurante

En aquest restaurant es va decidir que per poder cuinar diversos plats alhora, essent pel  món de la restauració, el millor era instal · lar un forn de 120 cm. juntament amb una base metàl·lica que també ens van sol · licitar. Es va fer tot a una zona del pati propera a la cuina.

En este restaurante se decidió que para poder cocinar varios platos a la vez, siendo el mundo de la restauración, la mejor opción era instalar un horno de 120 cm. junto con una base metálica que también nos solicitaron. Se hizo todo en una zona del patio próxima a la cocina.

 

Forn de llenya a una casa rural
Horno de leña en una casa rural

En aquesta casa rural, se’ls aconsella un forn de 90 cm,  per cuinar de 4 a 15 plats alhora. També una base d’obra vista, juntament amb la base addicional. Els seus clients estan encantats per cuinar en forn de llenya.

En esta casa rural, se les aconseja un horno de 90 cm para cocinar de 4 a 15 platos a la vez. También una base de obra vista, junto con la base adicional. Sus clientes están encantados por el hecho de cocinar en horno de leña.

 

Masquefa

Forn de llenya a una torre
Horno de leña en una torre

En aquesta torre  a la reforma que hi estan realitzant al pati, hi volen instal-lar un forn de llenya sobre una base que s’hi faran i que no li donem l’acabat de M80 degut a que el taparan amb pedra.

En esta torre en la reforma que están realizando en el patio, quieren instalar un horno de leña sobre la base que se harán y que no le damos el acabado de M80 debido a que lo quieren tapar de piedra.

 

Forn de fang a una masía Horno de barro en una masia

Forn de fang a una masía
Horno de barro en una masia

En aquesta masia es disposava d’un espai on hi havia la barbacoa. Es redueix per muntar-hi el forn de llenya. Allarguem la base d’obra procedint al muntatge del forn a sobre.

En esta masía se disponía de un espacio donde había la barbacoa. Se reduce para montar el horno de leña. Alargamos la base de obra procediendo al montaje del horno encima.

 

Forn de llenya a un àtic
Horno de leña en un atico

Es va buscar l’espai a un àtic per al muntatge d’un forn de llenya de 80 cm. Només es va ocupar un metre quadrat i ja vam poder instal · lar el forn, juntament amb la base que també ens van sol · licitar. Els propietaris estan encantats amb els seus guisats i el sabor que deixa el menjar, el fet de cuinar amb una forn de llenya tradicional.

Se buscó el espacio en un ático para el montaje de un horno de leña de 80 cm. Sólo se ocupó un metro cuadrado y ya pudimos instalar el horno, junto con la base que también nos solicitaron. Los propietarios están encantados con sus guisos. Los propietarios están encantados con sus guisos y el sabor que deja la comida, el hecho de cocinar con una horno de leña tradicional.

 

forn amb teules

forn de llenya a una torre
Horno de lenya en una torre

En aquesta torre, es va decidir que volien fer-hi un forn a conjunt amb la resta del pati i la barbacoa tot i afegint-hi unes teules tradicionals que tenien d’una antiga vivenda, donant-li un toc personalitzat al forn de llenya, amb un acabat diferent als forns que muntem tradicionals

En esta torre, se decidió que querían hacer un horno a conjunto con el resto del patio y la barbacoa, añadiendo unas tejas tradicionales que tenían de una antigua vivienda, dándole un toque personalizado al horno de leña, con un acabado distinto a los hornos que montamos tradicionales.

 

Valldoreix ref

Forn de llenya a casa de muntanya
Horno de leña en casa de montaña

En aquesta casa de muntanya es munta un forn dins una habitació que dona al pati, amb porta de ferro colat i finestra. S’ambienta la zona amb pladur i parquet.

En esta casa de montaña se monta un horno dentro de una habitación que da al patio, con puerta de hierro fundido y ventana. Se ambienta  la zona con pladur y parquet. 

 

Anuncios